Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 - Chapter 47

[Cập nhật lúc: 23:25 07/07/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 1
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 2
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 3
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 4
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 5
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 6
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 7
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 8
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 9
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 10
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 11
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 12
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 13
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 14
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 15
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 16
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 17
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 18
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 19
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 20
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 21
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 22
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 23
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 24
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 25
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 26
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 27
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 28
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 29
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 30
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 31
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 32
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 33
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 34
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 35
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 36
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 37
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 38
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 39
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 40
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 41
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 42
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 43
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 44
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 45
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 46
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 47
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 48
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 49
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 50
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 51
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 52
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 53
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 54
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 55
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 56
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 57
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 58
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 59
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 60
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 61
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 62
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 63
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 64
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 65
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 66
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 67
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 68
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 69
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 70
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 71
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 72
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 73
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 74
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 75
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 76
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 77
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 78
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 79
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 80
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 81
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 82
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 83
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 84
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 85
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 86
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 87
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 88
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 89
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 90
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 91
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 92
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 93
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 94
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 95
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 96
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 97
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 98
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 99
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 100
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 101
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 102
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 103
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 104
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 105
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 106
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 107
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 108
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 109
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 110
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 111
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 112
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 113
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 114
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 115
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 116
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 117
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 118
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 119
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 120
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 121
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 122
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 123
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 124
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 125
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 126
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 127
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 128
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 129
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 130
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 131
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 132
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 133
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 134
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 135
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 136
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 137
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 138
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 139
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 140
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 141
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 142
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 143
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 144
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 145
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 146
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 147
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 148
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 149
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 150
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 151
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 152
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 153
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 154
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 155
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 156
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 157
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 158
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 159
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 160
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 161
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 162
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 163
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 164
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 165
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 166
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 167
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 168
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 169
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 170
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 171
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 172
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 173
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 174
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 175
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 176
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 177
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 178
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 179
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 180
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 181
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 182
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 183
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 184
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 185
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 186
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 187
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 188
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 189
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 190
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 191
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 192
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 193
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 194
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 195
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 196
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 197
Tôi Thăng Cấp Một Mình 2 chap 47 - Trang 198
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
🦙. Chya S,ẻ C;ó T'ÂM 🦙 Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
Nghe tryện chữ đi ae, End rồi đấy hay vl ra ( đọc tiếp tầm 220+ ) :
https://s.𝘪d/solo-leveling-audio
Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Lời nói của t đi ngược với suy nghĩ Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
Truyện như cc, đọc dell thấy cuốn
 • Author
  Pham Tien Nam Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Quả tên chất
Author Trả lời
CRC Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
Nói thật chuyện tình trong solo ko chỉ nhạt mà cực kỳ bất hợp lý. Cha haen in chẳng có lý do để thích main cả, vì sung cứu Cha hay sao, lúc sung ở jeju cô bị bất tỉnh nên chắc chắn đó kp là thích mà là ngưỡng mộ, ko lẽ vì sung có mùi thơm, vớ vẩn. T cũng cảm thấy main chả có lý do gì thích Cha cả, chưa từng chiến đấu, hay trải qua bất kì điều gì với nhau lần thì làm gì có cảm giác với đối phương, thích = niềm tin à. Trong khi đó, healer rank B thì cùng sung vào sinh ra tử với nhau mới thật sự 1 đôi, cô cũng là người duy nhất ko coi thg sung, thử sung còn rank F xem, Haen in nó còn chả xem vào mắt đấy. T/g cảm thấy m kb về cảm xúc nv, tốt nhất đừng vẽ mấy cảnh tình yêu, thật sự vớ vẩn, thiếu logic vừa vừa thôi chứ
 • Author
  chou Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  ngu , tình cảm mà cũng đem logic chó má máy móc vô , Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp ,Không duyên đối mặt vẫn cách lòng nha thằng ngu
 • Author
  Riven love Yasuo Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  thế ông là tác giả à
  sao không tự viết cho mình 1 bộ truyện riêng rồi tự luyến 1 mình đi?
 • Author
  CRC Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  T thấy m mới có vđề đấy, duyên cũng xuất phát từ tình cảm, tình cảm có đc qua những lần bên nhau. Ko lẽ cách nửa vòng trái đất, đùng 1 cái vô tình gặp nhau mà ko quen biết từ trc, rồi bảo cưới nhau đi à. Đúng là bọn FA, chắc chưa yêu ai nên mới ảo tưởng đời như phim tình HQ
 • Author
  Pham Tien Nam Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Óc chó ak
 • Author
  CRC Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  Pham Tien Nam "VĂN MINH THẾ"
 • Author
  ._. Địt mẹ mày Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Mày cút mẹ đi mà đọc ngôn tình chứ ở đây đéo quan tâm mấy cái phân tích tình cảm xàm cặc của mày đâu con chó ngu lồn này
Author Trả lời
nguyễn Ân Nguyễn Thành viên 7 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
ko biết main còn nhớ bé healer cấp b ko nhề
 • Author
  ✎﹏τạς τɧίêη βαηɠᴾᴿᴼシ ⊹⊱τɧáηɧ Đọς τɾμγệη⁀ᶦᵈᵒᶫ Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  nghe mấy ông kia bảo cưới con nhỏ cấp s thì lại tội cho con cấp b
Author Trả lời
Enkidu . Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
Đm đang hay lại đứt
 • Author
  Event Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Thì truyện hay phim tới lúc gây cấn nhất là hết ! Thui đành chấp nhận luôn đi bn, chứ giờ có chửi mắng cũng chỉ y zậy thui
Author Trả lời
Linh-ta Yurri Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
truyện chữ cho bạn nào chưa biết lun nè :3 http://bb**link.com/truyensololeveling bỏ ** nha :3 link eng cho bạn nào cần nè: http://b111blink.com/evelingsolo bỏ 111 là được!!
Author Trả lời
Fhat T Thành viên 10 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Ohho, main bây giờ thì chắc tầm cân1 thì ăn đứt, cân2 thì ngang cơ, cân3 miễng cưỡng tí nhỉ
Mà cũng công nhận ông Vua Bóng Tối tiền nhiệm bá vl khi 1 mình ổng với quân đoàn bóng tối vs thiên thần+6 hoàng đế nữa, khiếp
Author Trả lời
Truonn Thành viên 12 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Ae ơi giúp tôi tìm bộ này với : main chính đc Zeus trao đặc ân,rồi kí hợp đồng với nữ thần Athena,main thuộc diện giấu nghề:v,làm kị sĩ cho Luna Flame :v ,em nhớ đc nhiêu đó thôi mn giúp em ạ
Author Trả lời
.. Thành viên 12 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Đang hay :((
Author Trả lời
Truong Thành viên 12 giờ trước Chapter 36 Báo vi phạm
Ae ơi giúp tôi tìm bộ này với : main chính đc Zeus trao đặc ân,rồi kí hợp đồng với nữ thần Athena,main thuộc diện giấu nghề:v,làm kị sĩ cho Luna Flame :v ,em nhớ đc nhiêu đó thôi mn giúp em ạ
 • Author
  Văn Vinh Phạm Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  Đây bạn nhé : shin no jitsuryoku wa girigiri made ka kushite
Author Trả lời
Truog Qu Thành viên 12 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Ae ơi giúp tôi tìm bộ này với : main chính đc Zeus trao đặc ân,rồi kí hợp đồng với nữ thần Athena,main thuộc diện giấu nghề:v,làm kị sĩ cho Luna Flame :v ,em nhớ đc nhiêu đó thôi mn giúp em ạ
 • Author
  le huy Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  boku nó pick nhé bạn ko càn cảm ơn
 • Author
  Văn Vinh Phạm Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  Đây bạn : shin no jitsuryoku wa girigiri made ka kushite
Author Trả lời
➻❥ тú☂ᴀɴн ✿ <3 Thành viên 13 giờ trước Chapter 40 Báo vi phạm
Cho hỏi sau này khi đã thay dối tg rồi main còn gặp lại bố ko
Author Trả lời
nguyễn Ân Nguyễn Thành viên 13 giờ trước Chapter 37 Báo vi phạm
ko biết main còn nhớ be healer cấp b ko nhể =))emo
Author Trả lời
Thị Quẫy Bành Thành viên 16 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Lúc nào đến đoạn hay cũng hết là sao vậy cà
 • Author
  ... Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  first time?
Author Trả lời
Mr K Thành viên 16 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Warwic đi rừng gank kinh vcl
 • Author
  proxy TV Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  Game ít thôiemo