Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 1
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 2
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 3
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 4
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 5
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 6
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 7
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 8
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 9
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 10
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 11
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 12
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 13
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 14
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 15
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 16
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 17
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 18
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 19
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 20
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 21
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 22
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 23
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 24
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 25
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 26
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 27
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 28
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 29
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 30
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 31
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 32
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 33
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 34
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 35
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 36
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 37
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 38
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 39
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 40
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 41
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 42
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 43
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 44
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 45
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 46
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 47
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 48
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 49
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 50
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 51
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 52
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 53
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 54
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 55
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 56
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 57
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 58
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 59
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 60
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 61
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 62
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 63
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 64
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 65
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 66
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 67
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 68
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 69
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 70
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 71
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 72
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 73
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 74
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 75
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 76
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 77
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 78
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 79
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 80
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 81
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 82
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 83
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 84
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 85
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 86
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 87
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 88
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 89
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 90
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 91
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 92
Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày chap 88 - Trang 93
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
🗣️ Ch!a...S/ẻ...C/ó...T/ÂM 🗣️ Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
LK Raw Hàn nhé các bạn ơi:

https://s.𝘪d/chi-mot-ngay-raw

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Thanh Thành viên 5 giờ trước Chapter 4 Báo vi phạm
Đọc tới đây hoang mang quá mấy bác ạ
Cho em hỏi ai na9 nu9 vậy emo
 • Author
  tần thần nghiên Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  na9 thì chịu, nữ9 thì xem ai làm đại diện poster của truyện nha mà đọc chặp lú lun, 2 chị chị nào tui cx thik
Author Trả lời
Hoàng Bích Ngọc Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
Truyện end chưa ạaaaaa
 • Author
  Quỳnh An Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  chưa nha bạn
 • Author
  tần thần nghiên Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  chịu, mới ra chap mới hôm qua
Author Trả lời
*Thiên Nhi | lam y cô nương đào hoa tiếu* Thành viên 6 giờ trước Chapter 40 Báo vi phạm
Ủa rồi ai mới là nữ 9 ???? Ác nữ là nữ 9 phải khum mọi người?
 • Author
  tần thần nghiên Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  ai làm ảnh poster đại diện ??? =))))) nhưng đọc chặp lú lun, duma ơi
Author Trả lời
Biu Biu Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
Đã ra chap 89 trên đó rùi nha
Author Trả lời
Biu Biu Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
Vào web : tusachxinhxinh.com đọc nha các bạn. đó là web của nhóm dịch chính á, web đọc mượt và không có quảng cáo đâu nhé. mọi người vào ủng hộ nhóm dịch ạ
Author Trả lời
Hehe Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
Chap mà chị nu9 khóc vì bà vú là chap mấy z mng
Author Trả lời
🌿 Thành viên 12 giờ trước Chapter 88 Báo vi phạm
Mình vừa đọc cmt cũ của một bạn thì bạn í nói sau này giáo chủ về với Medea còn Helio với Psyche là 1 cặp 🥲 Không hiểu sao nhưng mình lại thích cặp Helio × Medea hơn mấy cặp khác
Author Trả lời
Nguyễn Violet Thành viên 15 giờ trước Chapter 65 Báo vi phạm
Đáng lẽ phải đặt tên cho nu9 là Violet Belial
Author Trả lời
Nguyá»…n Thị Minh Trang Thành viên 1 ngày trước Chapter 64 Báo vi phạm
heli càng nhìn càng đẹp trai
mà bộ này tranh vẽ đẹp thật sự ,cả nhân vật phụ lẫn chính đều đẹp ,mê quá điemoemo
 • Author
  tần thần nghiên Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
  toy đọc đc 30 chap đầu mà nghiện moẹ r,may mà đc 88 chap,truyênh hàn thì 1 chap = 3-4 chap truyện trung, sướng
Author Trả lời
LUUUU Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Mê Medea quá à
Author Trả lời
vanh Thành viên 1 ngày trước Chapter 76 Báo vi phạm
Cho mình hỏi là CHAP bao nhiêu 2 CHỊ hoán đổi lại VẬY Ạ !
 • Author
  tần thần nghiên Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  30 mấy á nhớ v
 • Author
  Khánh Ling Nguyễn Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  Chap 40 đó bạn
Author Trả lời
Hi July Thành viên 1 ngày trước Chapter 88 Báo vi phạm
Nữ chánh ngầu ngầu các thứ emo
 • Author
  tần thần nghiên Thành viên 18 giờ trước Báo vi phạm
  cứ tưởng cả 2 chị sẽ chơi bách hợp =))))
 • Author
  Hi July Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  hahaemo
Author Trả lời
Hi July Thành viên 1 ngày trước Chapter 88 Báo vi phạm
Ngại ngùng các thứ
Author Trả lời
Hi July Thành viên 1 ngày trước Chapter 87 Báo vi phạm
Đẩy thuyền cho cặp chj tóc vàng zới anh tóc đỏ emo