Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 100
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 101
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 102
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 103
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 104
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 105
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 106
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 107
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 108
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 109
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 110
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 111
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 112
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 113
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 114
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 115
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 116
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 117
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 118
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 119
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất chap 79 - Trang 120
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
/*/ C.hia S;ẻ C'ó T;ÂM /*/ Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
Raw Hàn cho các bạn nào hóng trước đến chap 89:

https://s.id/choi_cap_cao_nhat_raw

Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
..... Thành viên 11 giờ trước Chapter 8 Báo vi phạm
chap nào thì bọn trái đất mới biết main là giả diện vương vậy mn
 • Author
  Nguyen Quy Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  114
Author Trả lời
Do Hung Thành viên 22 giờ trước Chapter 15 Báo vi phạm
T nghĩ ma vương bị thu nhỏ giống con kia r
Author Trả lời
Thuan NguyenMinh Thành viên 1 ngày trước Chapter 15 Báo vi phạm
Truyện nhạt như nc ốc.hk. Có yếu tố bất ngờ dì cả.
Author Trả lời
Unknown Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
Ý kiến riêng nha, cái tên đội quân mặt nạ nghe trẻ trâu vl :v
 • Author
  Tatsuya Shiba Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Giả diện quân được ko nhỉ
Author Trả lời
aka maxium Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
cho em hỏi truyện này có nữ chính không ạ
Author Trả lời
TẠC THIÊN BANG - HUSKY cỏ(Phản đồ)√√ Thành viên 1 ngày trước Chapter 81 Báo vi phạm
Gâu gâu
 • Author
  Xu Na Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Lại là mày à phản đồ
 • Author
  Vua Pitbull Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Gâu gâu
 • Author
  (TẠC THIÊN BANG)-(CHÚ CHIM VÔ CẢM) -(BOSS CÓ SỪNG) Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Con chó này
 • Author
  yuki Tokuya Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Kêu Thằng chó jony ra đây ta biểu cái
 • Author
  Lão Tạp Chủng Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
Kuro Thành viên 1 ngày trước Chapter 8 Báo vi phạm
cho t hỏi cái
1.main bây giờ là người mạnh nhất ak
2.kho đồ của main là vô hạn hay là có diện tích cực kì rộng
 • Author
  • Tiểu Bạch Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  1.Đúng
  2.Cực kì rộng
Author Trả lời
I Beat A Motherfucker With Another Motherfucker Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
TRUYỀN NÀY MAIN MẠNH QUÁ COI CHÁN
 • Author
  kulturloser Kerl Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ko thích thì đi chỗ khác xem. Vô.  Sự trở lại của người chơi CẤP CAO NHẤT rồi nói main mạnh quá. Vl
 • Author
  Đang nhìn một thằng ngu :) Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Vậy mày nghĩ th main cày 22 năm 1 mình bên đó làm lone gì có làm ms có ăn còn ngu như mày thì nên vứt
 • Author
  I Beat A Motherfucker With Another Motherfucker Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  ÔI COI MẤY CON CHÓ VÀO CẮN KÌA. THÌ MAIN MẠNH QUÁ COI CHÁN T NÓI SAI À? T NÓI COI CHÁN CHỨ ĐÂU PHẢI DỠ VÀ KO THÍCH ĐÂU MÀ MẤY CON CHÓ CỨ THÍCH SỦA. NHIỀU KHI NÓI DÂN TRÍ THẤP CHÚNG NÓ LẠI TỰ ÁI. BÂY GIỜ NÓ NGỘ CÁI CHỖ LÀ NÓI RA QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN LÀ CHẮC CHẮN 100% TRẺ TRÂU VÀO TÁP CỨCemo
 • Author
  Mikoto Ashino Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Tao chả thấy nó mạnh áp đảo đảo tụi boss hiện giờ tý nào. Phải hành quân đi teamwork các kiểu.
 • Author
  jin san Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  coi chán thì nghỉ coi, qua mấy bộ main phế lò hay cày chay là hết chán, hiểu tao nói gì không?
 • Author
  Trịnh Thùy Trinh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Dude, bạn chửi lại tụi nó thì cũng chẳng khác gì táp bãi cứt mà tụi nó để lại cả đâu. Phải nói rằng bạn mới là người tự ái vì cái dân trí của bạn đấy. Với lại tắt caplock đi, đừng ghi chữ to, đau mắt lắm.
 • Author
  I Beat A Motherfucker With Another Motherfucker Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  ÔI BÂY GIỜ PHẢN BÁT LẠI TỤI TRẺ TRÂU TỤI NÓ NÓI TAO TỰ ÁI KÌA VÃI THẬT. T KO BỢ ĐÍT ĐÚ TREND ĐÂU NÊN TRUYỆN MAIN MẠNH COI CHÁN THÌ QUAN ĐIỂM T KO THAY ĐỔI. DĂM BA THANH NIÊN VÀO ĐỂ BẢO VỆ TRUYỆN LÀM GÌ KHI T CHỈ NÓI LÊN SUY NGHĨ BẢN THÂN. T LÀ NGƯỜI KHƠI MÀU COMMENT NÀY NÊN BÁT CỨC T ĐỂ LẠI LÀ ĐƯƠNG NHIÊN CHO TỤI M BAY VÀO NGỬI VÀ ĂN ĐÓ. GIỜ NÓI VỀ VỤ MAIN NÓ MẠNH NÈ. BỘ TỤI BÂY COI TRUYỆN NÀY KO CÓ LÚC TRONG ĐẦU NGHĨ RẰNG "THẰNG MAIN NÀY MẠNH VL" NÀY KIA RỒI ĐÂM RA CHÁN GIỐNG T SAO RỒI CHAP SAU LẠI TRỞ VỀ BÌNH THƯỜNG. emo
 • Author
  jin san Thành viên 21 giờ trước Báo vi phạm
  thằng bé cay rồi:)) địt mẹ mày đừng tưởng lôi cái ý kiến cá nhân ra là muốn ẳng gì cũng được con ạ, mày comment kiểu khinh khỉnh đéo quan tâm nhưng thực ra đang cay vãi cả lồn, truyện tạo ra để giải trí và nó tùy thuộc vào xu hướng sở thích của mỗi người, mày ẳng cái ý kiến cá nhân ra để làm con cặc gì ? chán thì âm thầm cút chứ đừng bật capslock lên và đéo tắt đi được thằng ranh con, não lồn đéo có suy nghĩ nào khá lên nổi
Author Trả lời
Thánh spam hộ (ccac77bb5931a140) Thành viên 1 ngày trước Chapter 0 Báo vi phạm
Nhìn bộ giáp mất cái quảng cáo mu vãi
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang ❤️ CT ❤️ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Cả 2 Link đều bỏ dấu "( )" đi nha 

- Link ENG : https://mangahua(.)com/
- Link HÀN : https://www.cocomanhua(.)com/

- Ko cần tốn time vào link rút gọn làm gì cho mệt
Author Trả lời
Linh diệp đảo Yae Sakura Thành viên 1 ngày trước Chapter 17 Báo vi phạm
Còn éo bt thế nào là khiêm tốn :33
Author Trả lời
Linh diệp đảo Yae Sakura Thành viên 1 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
Bá một cách thái quá làm truyện del hay thôi mị skip
Author Trả lời
fặc lòn Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Ae cho mik xin vài bộ truyện ít hoạc ko có NTR giống bộ mở khóa tim em với
Author Trả lời
vÅ© hạo Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Mọi ng Cho mình xin tên vài bộ main là cẩu độc thân Đi