Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 - Chapter 25

[Cập nhật lúc: 00:29 14/01/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 1
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 2
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 3
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 4
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 5
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 6
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 7
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 8
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 9
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 10
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 11
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 12
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 13
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 14
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 15
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 16
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 17
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 18
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 19
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 20
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 21
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 22
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 23
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 24
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 25
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 26
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 27
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 28
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 29
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 30
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 31
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 32
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 33
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 34
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 35
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 36
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 37
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 38
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 39
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 40
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 41
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 42
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 43
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 44
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 45
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 46
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 47
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 48
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 49
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 50
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 51
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 52
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 53
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 54
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 55
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 56
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 57
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 58
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 59
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 60
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 61
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 62
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 63
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 64
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 65
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 66
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 67
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 68
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 69
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 70
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 71
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 72
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 73
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 74
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 75
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 76
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 77
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 78
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 79
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 80
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 81
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 82
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 83
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 84
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 85
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 86
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 87
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 88
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 89
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 90
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 91
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 92
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 93
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 94
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 95
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 96
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 97
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 98
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 99
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 100
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 101
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 102
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 103
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 104
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 105
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 106
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 107
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 108
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 109
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 110
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 111
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 112
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 113
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 114
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 115
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 116
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 117
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 118
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 119
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 120
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 121
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 122
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 123
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 124
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 125
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 126
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 127
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 128
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 129
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 130
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 131
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 132
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 133
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 134
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 135
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 136
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 137
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 138
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 139
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 140
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 141
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 142
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 143
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 144
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 145
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 146
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 147
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 148
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 149
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 25 - Trang 150
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Từ Khuyết Thành viên 4 phút trước Chapter 27 Báo vi phạm
Vẫn chưa thấy cánh tay phải của sung nhỉ. Ý t bảo là Bilion đó. Mạnh hơn ber.
Author Trả lời
... Thành viên 7 phút trước Chapter 27 Báo vi phạm
Quân chủ là những người điều khiển bóng tối như Jinwoo hả ae, nếu v thống lĩnh điều khiển ánh sáng à
Author Trả lời
Nhật Huy Thành viên 17 phút trước Chapter 27 Báo vi phạm
Về sau bị 3 hoàng đế yếu nhất giết gặp hoàng đế bóng tối rồi cho sức mạnh đi kill hết hoàng đế còn lại =]]]
 • Author
  Tạc Thiên Bang - Ha Jung-Woo Thành viên 9 phút trước Báo vi phạm
  và về sau main cũng tạo ra 1 cái hệ thống và 1 cái hầm ngục để con zai main phát triển nữa
 • Author
  Nhật Huy Thành viên 5 phút trước Báo vi phạm
  Cái này mik biết lâu rồi về sau qua thế giới song song đi kill hết hoàng đế mà có sao đâu còn cưới cha heain, lính bóng tối thấy hết mọi thứ =]]
Author Trả lời
Haki (neii) Thành viên 24 phút trước Chapter 27 Báo vi phạm
túi EXP (siêu hiếm) : vua của người khổng lồ  :))
Author Trả lời
Vĩnh Hằng Đế Tổ Thành viên 30 phút trước Chapter 27 Báo vi phạm
emo ah~ sắp tới rồi, cuộc chiến của các vị vua và kẻ thống trị.
 • Author
  Nugget Thành viên 11 phút trước Báo vi phạm
  Main vẫn phế gần lúc chết ma đc buff
Author Trả lời
Tá»­ Thần Thành viên 36 phút trước Chapter 3 Báo vi phạm
truyện hay nhưng thk dịch vẫn ko tôn trọng ng khác (emo
Author Trả lời
Kim Anh Thành viên 38 phút trước Chapter 27 Báo vi phạm
Main mà thả nó ra xác định bị bóp chết😂 hên không thả giết luôn. Sau này main cũng bị mấy vị vua yếu nhất giết 1 lần xong có full sức mạnh
Author Trả lời
Ss. Sher Thành viên 46 phút trước Chapter 27 Báo vi phạm
Sau main bị đâm no ngườiemo nói 1 xíu v thôi cho ae hóng
Author Trả lời
Thắng Cao Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Lão Quân chủ bị giam kia là gì vậy..sau có Team với main không
 • Author
  Hz Gaming Thành viên 55 phút trước Báo vi phạm
  Chap sau main xiên vua người khổng lồ luôn
 • Author
  Dũng Thành viên 52 phút trước Báo vi phạm
  Có. Chuẩn bị cung cấp exp cho main thăng cấp đấy :Vemo
 • Author
  Huyền Trang Đường Thành viên 52 phút trước Báo vi phạm
  Ko, main ko tin tưởng nên cho nó ngẻo luôn emo
 • Author
  . Thành viên 37 phút trước Báo vi phạm
  Lão là vua người khổng lồ, là 1 trong những vị vua hùng mạnh phe hủy diệt
  Thiên thần là phe bảo vệ hòa bình
  Chap sau lão bị main xiên chết, vì lão là địch, main giết dc lão vì lão bị xích, chứ hiện tại lão mạnh hơn main, lão là vua nên ko trích bóng dc. emo
Author Trả lời
Thắng Cao Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
Lão Quân chủ bị giam kia là gì vậy.. sau có hợp tác với main không
 • Author
  Hz Gaming Thành viên 55 phút trước Báo vi phạm
  Ko chap sau main giết luôn
 • Author
  Nguyen Tuan Thành viên 50 phút trước Báo vi phạm
  Có hợp tác nhá bạn. Giúp main tăng cũng kha khá exp
 • Author
  Hngoc Thành viên 42 phút trước Báo vi phạm
  Ông đó là 1 trong 9 vị hoàng đế và k có hợp tác vì bị main xiên chết =)))
Author Trả lời
Nghiem Dang Thành viên 1 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
cho xin link novel chap tiếp của tập này với
 • Author
  . Thành viên 32 phút trước Báo vi phạm
  http://nhattruyen.com/truyen/toi-thang-cap-mot-minh-truyen-chu/chap-175/475585
 • Author
  Hoa Rơi Cửa Phật Thành viên 4 phút trước Báo vi phạm
  https://truyenfull(.)vn/solo-leveling-thang-cap-mot-minh-230420/trang-5/#list-chapter
Author Trả lời
😂Catalyst😆🤣✴️ Thành viên 1 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
....
Author Trả lời
??? Thành viên 1 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
sao không dịch là kẻ thống trị với hoàng đế cho dễ nghe nhỉemo
 • Author
  Tạc Thiên Bang - Hắc Long Não Ngắn (Trùm não ngắn) Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  hoàng đế với thống lĩnh khác nhau nhé
Author Trả lời
Mình thích lồn Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
Truyện như lồn
 • Author
  Giahung Buihoang Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Câm mẹ mồm dùm cái đọc được thì đọc không đọc được thì biến
 • Author
  Cu Có 30CM Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  vl cái tên
 • Author
  Viết Hiếu Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Ai hỏi 
  mượn m đọc à emo
 • Author
  ZE RO Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Tên đc đấy
 • Author
  😂Catalyst😆🤣✴️ Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  tên hay đấyemo
 • Author
  Gawr Gura Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Truoc khi chui nguoi ta nhin` cai ten cai ! Nguoi ta khen ma` chui nguoi ta vcl
 • Author
  tay chậm hơn não Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  tụi m tay nhanh hơn não à. ko đọc kỹ cái tên và cái cmt của nó và suy nghĩ điều nó muốn nói rồi hãy chữi nó
 • Author
  Việt Dầu Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  emoThế là vui rồi :))
 • Author
  Otaku Ma vương Thành viên 56 phút trước Báo vi phạm
  emo đó là một sự tinh tế
 • Author
  Bui Long Thành viên 45 phút trước Báo vi phạm
  Chửi làm gì t lên kiếm nhà và cho trận
Author Trả lời
Sủa cc Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
Truyện như con cặc bố
 • Author
  Lee Cannabis Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
  suc vat
 • Author
  Vu Dat Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Tao ỉa vào mồm
 • Author
  phung toan Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  tk súc vật học câm mồm
 • Author
  Tạc Thiên Bang - Hắc Long Não Ngắn (Trùm não ngắn) Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  tk chó cha nhà mày óc chó tao thề sau này mày sẽ ăn cứt của chính mình sinh ra để sống đó emo
 • Author
  Bui Long Thành viên 45 phút trước Báo vi phạm
  Chửi làm gì ta lên đi kiếm nhà và cho trận