Tôi Là Lính Mới - Chapter 59

[Cập nhật lúc: 07:56 01/09/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 1
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 2
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 3
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 4
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 5
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 6
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 7
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 8
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 9
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 10
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 11
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 12
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 13
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 14
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 15
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 16
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 17
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 18
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 19
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 20
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 21
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 22
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 23
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 24
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 25
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 26
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 27
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 28
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 29
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 30
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 31
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 32
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 33
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 34
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 35
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 36
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 37
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 38
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 39
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 40
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 41
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 42
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 43
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 44
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 45
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 46
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 47
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 48
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 49
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 50
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 51
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 52
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 53
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 54
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 55
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 56
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 57
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 58
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 59
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 60
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 61
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 62
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 63
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 64
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 65
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 66
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 67
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 68
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 69
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 70
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 71
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 72
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 73
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 74
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 75
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 76
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 77
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 78
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 79
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 80
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 81
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 82
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 83
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 84
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 85
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 86
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 87
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 88
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 89
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 90
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 91
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 92
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 93
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 94
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 95
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 96
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 97
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 98
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 99
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 100
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 101
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 102
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 103
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 104
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 105
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 106
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 107
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 108
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 109
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 110
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 111
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 112
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 113
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 114
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 115
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 116
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 117
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 118
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 119
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 120
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 121
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 122
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 123
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 124
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 125
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 126
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 127
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 128
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 129
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 130
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 131
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 132
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 133
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 134
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 135
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 136
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 137
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 138
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 139
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 140
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 141
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 142
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 143
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 144
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 145
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 146
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 147
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 148
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 149
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 150
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 151
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 152
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 153
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 154
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 155
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 156
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 157
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 158
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 159
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 160
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 161
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 162
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 163
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 164
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 165
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 166
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 167
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 168
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 169
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 170
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 171
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 172
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 173
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 174
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 175
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 176
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 177
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 178
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 179
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 180
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 181
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 182
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 183
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 184
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 185
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 186
Tôi Là Lính Mới chap 59 - Trang 187
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Hoàng Hoàng Thành viên 12 giờ trước Chapter 18 Báo vi phạm
Uầy mê đu sa đẻ ra tử xà
Author Trả lời
Nguyen Nhat Anh Thành viên 16 giờ trước Chapter 62 Báo vi phạm
ui mê chị thuyền trưởng đẹp gái emo
 • Author
  Đồng Hồ Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  Đm h mới để ý thì ra thuyền trưởng là con gái :)))
 • Author
  Thích Ăn Ngọt 😋 Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  Ơ đm là gái thật  @@
Author Trả lời
Minh Hoang Thành viên 1 ngày trước Chapter 62 Báo vi phạm
emoỚ ra chi vậy anh, để nó hành xác tụi kia xí chứ
 • Author
  Chú Ba Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ko sao nó hành khách hạng nhất nên được chuỵ tomboy kia bảo kê
Author Trả lời
Bún Tài Năng Thành viên 1 ngày trước Chapter 62 Báo vi phạm
aa
Author Trả lời
Con Mều Thành viên 1 ngày trước Chapter 62 Báo vi phạm
...
Author Trả lời
° Aqua Thành viên 1 ngày trước Chapter 62 Báo vi phạm
Cái này chắc có vật phẩm ngon đây mà ,mà nếu cứu con đĩ này thì t chịu luôn nó
Author Trả lời
✞Hội̠d̠i̠ệt̠c̠h̠ủn̠g̠n̠r̠t̠v̠à b̠éo̠,f̠a̠n̠b̠éo̠✞ Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Sao có mấy ông ko để ý thế nhỉ con thuyền trưởng là nữ mà có một số đứa đọc lướt
Author Trả lời
Trần Kiệt Thành viên 2 ngày trước Chapter 62 Báo vi phạm
Khoan! Thuyền trưởng là nữ à @.@
 • Author
  Tạc thiên bang: Đồ thần Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Giờ tui mới nhìn thấy định comen
 • Author
  Saraok Hayani Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  H mới để ý luôn
 • Author
  Haiandvy Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  ak ừ mấy bố đọc lướt belike giờ mới biết ak ;v
 • Author
  Cậu Yellow Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Quả ngực ko lạc vào đâu đc
 • Author
  . ... . Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  cái đoạn lên thuyền đã biết rồi
 • Author
  Minh Hoang Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Đọc lướt có khác
Author Trả lời
. Có cái con củ kẹc Thành viên 2 ngày trước Chapter 62 Báo vi phạm
Vật phẩm rơi ra của con quái này là DẦU CÓC nhé nghe quen chứemo
 • Author
  Nale Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nope
Author Trả lời
Gió Phê Cỏ Thành viên 2 ngày trước Chapter 62 Báo vi phạm
Chắc chuẩn bị làm gì đó để kiếm item ngon rồi nên mới trườn mặt ra đây mà
 • Author
  Lý Lợi Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  chuẩn dồi, ko thì sống chết mặc bây emo
Author Trả lời
Văn Khải Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
tình tiết hơi chậm nhanh thêm tý nữa là hay
 • Author
  Hắc Quỷ Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Rồi m muốn nhanh cở nào lên thuyền chap sau là tới đảo main biết cơ duyên ở đó lấy xong đi về
 • Author
  Hắc Quỷ Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Hấp dẫn quá 😏😏😏
 • Author
  Nguyen Hieu Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Nhanh như n thì nhạt bỏ mịa đc vài trang truyện thì lại có chữ 15 phút sau rồi đùng cái đến đảo luôn nhạt bỏ mẹ
 • Author
  Minh Hoang Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Đây là truyện nên phải chậm mới hiểu tình tiết chứ, nếu lên phim thì mới thấy nhanh, đọc truyện mà đòi tình tiết nhanh là dở rồi
 • Author
  Bay lắc Diêm vương Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Đọc lướt đi nhanh lắm
Author Trả lời
. Thành viên 2 ngày trước Chapter 62 Báo vi phạm
Main mà ra là
1 con quái giết được và có đồ gì đó ngon :v
Còn 2 là nó sợ chìm tàu làm nó chết :v chứ có cái nịt mà main cứu con đĩ đó
 • Author
  Bay lắc Diêm vương Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Thuyền trưởng bảo kê nên tàu không chìm, chỉ có thể là vật phẩm hoặc nhiệm vụ ẩn
Author Trả lời
Sengo Chun Thành viên 2 ngày trước Chapter 60 Báo vi phạm
Best quái vật khôn vl :v
Author Trả lời
nettruyen đbrr Thành viên 2 ngày trước Chapter 62 Báo vi phạm
thanh niên cơ hội emo
 • Author
  Bla bla bla . Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
Sengo Chun Thành viên 2 ngày trước Chapter 62 Báo vi phạm
NPC và thằng quái vật biết làm ăn phết tội con tóc đỏ vl chắc kiếp bị bắt đi đổ rác nhìu nên trả thù