Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 1
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 2
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 3
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 4
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 5
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 6
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 7
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 8
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 9
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 10
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 11
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 12
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 13
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 14
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 15
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 16
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 17
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 18
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 19
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 20
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 21
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 22
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 23
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 24
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 25
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 26
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 27
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 28
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 29
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 30
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 31
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 32
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 33
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 34
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 35
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 36
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 37
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 38
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 39
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 40
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 41
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 42
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 43
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 44
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 45
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 46
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 47
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 48
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 49
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 50
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 51
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 52
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 53
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 54
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 55
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 56
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 57
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 58
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 59
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 60
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 61
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 62
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 63
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 64
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 65
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 66
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 67
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 68
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 69
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 70
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 71
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 72
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 73
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 74
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 75
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 76
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 77
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 78
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 79
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 80
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 81
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 82
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 83
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 84
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 85
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 86
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 87
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 88
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 89
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 90
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 91
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 92
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 93
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 94
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 95
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 96
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 97
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 98
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 99
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 100
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 101
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 102
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 103
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 104
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 105
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 106
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ TruyenChon nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Kit Ẩn danh 13 giờ trước Chapter 44 Báo vi phạm
Ủa rồi khi nào định ra chap mới
Author Trả lời
... Ẩn danh 15 giờ trước Chapter 44 Báo vi phạm
Anh mày sắp ngủm r...mà 2 đứa bây giằng co qua lại...chắc a thăng sớm cmnl ak.
Author Trả lời
Nnnn Ẩn danh 20 giờ trước Báo vi phạm
Hoặc có thể lên trang mahiruhi đọc
Author Trả lời
Nnnn Ẩn danh 21 giờ trước Báo vi phạm
Facebook mahiruhi có chap46
Author Trả lời
N Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
Ra chap mới nhanh đi đợi mòn mỏi rồi. Tui tò mò đến phát điên rồi aaaaaaaaaa
Author Trả lời
Nấm lùn Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
Hổng hiểu sao cô mấy bạn toàn nói thương nam 8 này nằm phụ nọ chả hiểu. Nếu nó không quá đáng thì Risa đéo đến mức ấy. Làm như có mình nó đáng thương =))))
  • Author
    hmmm Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
    đồng ý kiến với bạn
Author Trả lời
Tiểu bắp nhỏ Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
truyện:"chỉ là cô gái anh ấy biết"
đón đọc
Author Trả lời
tran nga Thành viên 3 ngày trước Chapter 31 Báo vi phạm
uầy anh hai nhà ta lạnh quá 
thấy nữ9 bị thương vì mình mà hổng khóc
Author Trả lời
say_hi Ẩn danh 4 ngày trước Báo vi phạm
Ôi
Ra chap mới đi mà tác giả ơi🥺
Tôi nhớ tam hoàng tử qua à😭
Author Trả lời
Anime Ẩn danh 4 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
Không ngại yêu ta đạm bạc, cầu yêu ta dài lâu... Nam8 khiến ngta vừa thương vừa giận. Cuộc đời là 1 chuỗi bi thương.
Author Trả lời
Tncl Ẩn danh 5 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
Thấy khổ cho na8 vãi ...yêu 1ng k yêu mik lại còn yêu cuồng nhiệt nx :((
  • Author
    ... ... Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
    N8 mà lúc nào chả bị thương tâm vậy
Author Trả lời
say_hi Ẩn danh 6 ngày trước Báo vi phạm
Truyện hay quá❤️
Mà ra lâuuu.hicc 🥺
Author Trả lời
say_hi Ẩn danh 6 ngày trước Báo vi phạm
Ghét na8 vc🙂
Author Trả lời
:) Ẩn danh 7 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
tác giả off ba tuần rồi chưa ra chuyện :)
Author Trả lời
Học sinh giỏi văn Ẩn danh 8 ngày trước Chapter 36 Báo vi phạm
Đm già sắp chết đến nơi rồi còn bày đặt dưỡng nhan cho chó nhìn à.Tởm thật sự......emo