Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 100
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Đại Du Cây Thành viên 3 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
Đoạn cuối con ngực to nói vậy là ý sao nhề . Nó biết 4k năm nữa lucas hồi sinh hay sao
 • Author
  Sin Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Nó gián tiếp hồi sinh lun đấy còn j.
 • Author
  Không Tồn Tại Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Nói thẳng ra thân thể thằng cha này là do nó chuyển tới cho Lucas được chưa
Author Trả lời
1+1 chưa chắc bằng 2 Thành viên 3 ngày trước Chapter 9 Báo vi phạm
"Trâu già thích gặm cỏ non
Trẻ con thì lại thích chơi đồ cổ"
Author Trả lời
Trần Hữu Nhân Thành viên 3 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Ủa vậy học kiểu Tranh Đấu mà không có 2 phep đói nghịch là khỏi học hả ?
 • Author
  Hủ Nam Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Đúng rồi
 • Author
  Hủ Nam Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  À mà truyện này, chỉ cần là pháp sư hay ma pháp chiến binh gì đó đều có thế sử dụng nhiều phép khác nhau nhé bạn :)) lửa nước đất băng gió...
Author Trả lời
Trần Hữu Nhân Thành viên 3 ngày trước Chapter 18 Báo vi phạm
bộ này khác biệt nhiều so với mấy bộ trọng sinh khác, nam chính thích lái máy bay.
 • Author
  Không Tồn Tại Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  main ko yêu ai đâu bạn,end là main bay màu vì linh hồn đi quá giới hạn
Author Trả lời
➻❥ тú☂ᴀɴн ✿ <3 Thành viên 4 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
Ông swich gì đó chắc ko nghe kịp những câu ẩn dụ cuối của iris đâu nhỉ nếu ổng hiểu câu cuối chắc ổng ko chết cay như v
Author Trả lời
Otaku Thành viên 4 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
T nghĩ nhỏ này bắt tay vs bán thần là do nghe tin thằng Lucas chết (kiểu nhỏ này yêu thằng này hay gì đó) để HS thằng lucas
 • Author
  Nguyễn Hòa Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Nghe câu 4000 năm nữa ms đánh đc bán thần thì hiểu rồi
Author Trả lời
Nguyá»…n HÆ°Æ¡ngr Thành viên 4 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
Tự nhiên  thấy main nó sống trở lai và k còn sức mạnh nua yếu phế quá ... bán thần quá mạnh thằng main đéo địch nổi dc đâu ... emo
 • Author
  N.Đ.T Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Ko còn thì tu lại. Ông ko thấy nps nhảy cóc sức như điên à. Sau nó còn là thần cơ chứ đếch phải ban đâu
 • Author
  Diec An Chi Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Thời kì đỉnh phong của Lucas là Pháp Sư cấp 9. Bây giờ cũng cấp 7 rồi cũng sánh ngang vs các tháp chủ rồi ấy.
  Để đánh đc tụi bán Thấm chắc phải đạt cấp 10.
  Kiểu này mà phế gì
Author Trả lời
Phạm Hoàng Long Long Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Ad sao cứ bỏ theo dõi bên túi mãi thế
 • Author
  Trường Giang Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Một thanh niên xem sex xoá lịch sử =))
Author Trả lời
Tên Thành viên 4 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
Thôi được rồi, tôi ghét kẻ phản bội. Aghh... Không biết mụ phản bội đấy có ý tốt hay xấu nữa, nói kill bán thần nhưng lại kill người bên mình. Không hiểu nỗi @@!

Đầu óc tui ngu muội, có gì sai xin lượng thứ.....
 • Author
  : )) Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Nghe spoil thì con nớ đã giả vờ bắt tay với bán thần rồi âm thầm bào mòn bức tường giam giữ main và mắt tận 4000 năm, sau đó main đc phải thoát và nhập hồn vào lucas
 • Author
  le le Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  nhập hồn vào *frey
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang- Lữ Khách Yasuo- nhận solo mọi kèo Thành viên 4 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
:((
Author Trả lời
Thành viên 4 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
Sao con Iris giống Merlin bên 7sins quá vậy
 • Author
  Mặc Liên Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Thì cơ bản nó đc xây dựng trên cùng 1 hình tượng nhân vật mà =)))
 • Author
  why are you reading this Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  ¯\_(ツ)_/¯
Author Trả lời
Lu Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
Cho mình hỏi Iris có phải vợ Main ko ạ , hay bé tóc đỏ ạ
 • Author
  takashi maria Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  m đọc lướt ak, con lol iris là yêu main nhưng main ko yêu nó, con lol tóc đỏ có lẽ sau này là vợ main vì thằng lol tác giả cho nó làm nữ9 mà, mặc dù t ko thích nó emo
 • Author
  Trần Quang Huy Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  emo xin thưa bạn trong LN con nhỏ tóc đỏ bay màu từ mấy chap đầu trong truyện tranh thêm nó vô cho hành trình đỡ vất vả thôi. Main dí buồi yêu con tóc đỏ nhé. Khẩu vị của main vẫn là MILF nên Iris vẫn là best
 • Author
  Nguyá»…n Tiên Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  iris còn sống ko đãemo
 • Author
  Xem Chùa Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  @takashi maria sai rồi nha, main ko biết iris yêu main chứ ko phải main ko yêu iris
Author Trả lời
? ? Thành viên 4 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
Link LN chap tt: https://woopread.com/series/the-great-mage-returns-after-4000-yearsnovel/season-1/chapter-79/
Author Trả lời
Senpai Hiếu Thành viên 4 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
Vì yêu cứ đâm đầuemo
Author Trả lời
Erim Thành viên 4 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
Ah, đây rồi iris của lucas đây rồi :)) tạo bình cũng đc ... :3
 • Author
  duy khang Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  giống vs miêu tả thế còn j
 • Author
  Trung Kiên Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  .... đúng r dc bán thần giết lucas địt thâm L sao ko ngon dc