Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 1
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 2
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 3
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 4
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 5
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 6
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 7
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 8
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 9
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 10
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 11
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 12
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 13
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 14
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 15
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 16
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 17
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 18
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 19
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 20
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 21
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 22
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 23
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 24
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 25
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 26
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 27
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 28
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 29
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 30
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 31
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 32
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 33
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 34
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 35
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 36
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 37
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 38
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 39
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 40
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 41
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 42
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 43
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 44
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 45
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 46
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 47
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 48
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 49
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 50
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 51
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 52
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 53
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 54
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 55
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 56
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 57
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 58
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 59
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 60
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 61
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 62
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 63
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 64
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 65
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 66
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 67
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 68
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 69
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 70
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 71
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 72
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 73
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 74
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 75
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 76
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 77
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 78
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 79
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 80
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 81
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 82
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 83
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 84
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 85
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 86
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 87
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 88
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 89
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 90
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 91
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 92
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 93
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 94
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 95
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 96
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 97
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 98
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 99
Sau Khi Tu Luyện, Ta Biến Thành Ma Tôn Xương Khô chap 7 - Trang 100
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Nguyễn Nam Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
Xương bên manga vs manhwa ngầu bao nhiêu thì bên mấy anh tàu lại bựa bấy nhiêu nể thực sự
Author Trả lời
Nguyễn Quý Thành viên 1 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
biến thành xương ko lo về tuổi thọ có thể sống bất cmn tử quá mạnh nhưng éo có cu :) còn đâu là đàn ôngemo
 • Author
  Tạc Thiên Bang Quỷ Dọa Xoa Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Haha k co ciu thì dùng cái khác chứ bạn
Author Trả lời
I'm Ghost Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Nghe có cao nhân nói con tóc xanh ntr, con tóc hồng bị gả đi và con tóc đen chết vì cứu main 
Có phải thật ko ae 🤨emo
 • Author
  Quỷ Lệ – Quỷ khóc (Tập Đoàn Thượng Đẳng) Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
  đúng mà lướt à???
Author Trả lời
Phải chơi loli khi còn Non ! Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Trời xanh mây vắng tường đông,
Ngồi trên bãi biển nước trong sáng ngời
Chốt lòng hờ hững chơi vơi,
Gặp ngay mỹ nữ đang phơi trên đường.
Từ xa thấp thoáng đạo cường,
Lại gần hỏi nhỏ, thiên đường đây sao ?.
Da đen, bụng mỡ cao cao,
Nhạc lên nhảy múa làm bao người nhìn.
Tay công uống lượn linh đình,
Nhảy qua ẹo xuống minh tinh tuổi gì.
Nàng rằng : xin hãy đi đi,
Nuốt cay ngặm đắng tiết chi vài nàng.
Đưa tay bịt miệng mò hang,
Nàng thơ thấy vậy la làng lên ngay.
Mỹ nhân xuất hiện ta đây,
Đập qua đánh lại lên mây béo rồi.
Ta ngồi bên cạnh cười lăn,
Kiếp đời thằng béo lăng xăng chán trường.
Nàng thơ cảm kích tình thương,
Ai ngờ lại bị cô nương đè ra.
Thò tay vào háng rên la,
Bành ra móc móc kêu ca liên hồi.
Thấy vậy đeo kính đứng coi,
Yu ri tới bến nứng thì thôi đời.
Hai nàng xoè lưỡi ra khơi,
Liếm qua liếm lại nên lời được sau.
Nàng rằng: xin hãy mau mau,
Kẽo người ta thấy làm sao giải bày.
Bốn ngón xuất kích lên mây,
Điểm G dồn lực bay bay giữa trời.
Quần trong áo ngực tả tơi,
Thấy ngay cơ hội ta liền qua chơi.

(Loli là tất cả)
Author Trả lời
Hoàng Phúc Huân Thành viên 1 ngày trước Chapter 10 Báo vi phạm
Hình như nv nữ toàn kiểu dễ thương á 🥰🥰🥰🥰
Author Trả lời
⁎ Shophia ⁎ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Tập tiếp theo mới ra lò ở đây nhé: https://mangahua.mobie.in
Author Trả lời
THẦN LONG TÁI THẾ Thành viên 1 ngày trước Chapter 10 Báo vi phạm
Mẹ nó ngu vl dùng thần thức bao phủ mà lại ko suy ra chạy ra dò thêm phát nữa tưp rơi vào bẩy người khacơ sắp đặt đm
 • Author
  tdhejsj Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  tại nó nghĩ ko ai chạy xa vầy trong thời gian ngắn đc
Author Trả lời
Hư Vô Thần Đế Thành viên 1 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Đánh khắp thiên hạ không đối thủ
Ngặp chó ngáo phát bại ngay
Đao kiếm không hao 1 giọt máu
Ngực đập 1 phát mất máu ngay
Author Trả lời
Tuan Anh Nong Quoc Thành viên 4 ngày trước Chapter 9 Báo vi phạm
sans phiên bản tàu khựaemo
 • Author
  Tiền Yang Hồ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Đúng đúng đúng hợp lý đấy anh bạn à
 • Author
  Thành Nguyễn Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  sans này có harem cò bên kia thì thôi khỏi nói :)
 • Author
  Thành Nguyễn Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
0 Million Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
Yoshino nhưng không phải loli
 • Author
  đum đúm Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  nhớ anh ko em đây là lần thứ 3 anh gặp em rồi nè có duyên ghêemo
 • Author
  0 Million Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  em ăn tạp anh ơi nên "hầu như" bộ nào cũng coiemo
 • Author
  0 Million>>>>NTR Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  P/s: anti NTR
Author Trả lời
Sai Ki Thành viên 8 ngày trước Chapter 9 Báo vi phạm
Chào em anh ra undead
 • Author
  vui lòng nhập Tên Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  Wew
Author Trả lời
Đường Tam Thành viên 8 ngày trước Chapter 8 Báo vi phạm
Ông Trump phải không
Author Trả lời
وو وو Thành viên 8 ngày trước Chapter 1 Báo vi phạm
truyện nói về thằng main lập harem thú cưng biết nấu cơm và hành trình tìm cách hồi phục thân xác :V
Author Trả lời
Cơn gió Thành viên 9 ngày trước Chapter 8 Báo vi phạm
Sans kìa
Author Trả lời
. Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
thằng này biến thành bộ xương rồi ko biết bao giờ có cơ thể mới để còn phịch mấy đứa kia nữa chứ
 • Author
  Tạc Thiên Bang- Moon Starer [...] Thành viên 12 ngày trước Báo vi phạm
  Đầu thai l