Hoán Đổi Diệu Kỳ - Chapter 184

[Cập nhật lúc: 16:58 11/09/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 1
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 2
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 3
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 4
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 5
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 6
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 7
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 8
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 9
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 10
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 11
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 12
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 13
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 14
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 15
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 16
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 17
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 18
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 19
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 20
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 21
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 22
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 23
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 24
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 25
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 26
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 27
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 28
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 29
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 30
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 31
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 32
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 33
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 34
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 35
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 36
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 37
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 38
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 39
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 40
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 41
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 42
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 43
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 44
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 45
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 46
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 47
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 48
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 49
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 50
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 51
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 52
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 53
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 54
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 55
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 56
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 57
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 58
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 59
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 60
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 61
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 62
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 63
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 64
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 65
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 66
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 67
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 68
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 69
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 70
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 71
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 72
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 73
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 74
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 75
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 76
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 77
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 78
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 79
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 80
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 81
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 82
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 83
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 84
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 85
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 86
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 87
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 88
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 89
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 90
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 91
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 92
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 93
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 94
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 95
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 96
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 97
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 98
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 99
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 100
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 101
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 102
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 103
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 104
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 105
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 106
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 107
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 108
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 109
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 110
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 111
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 112
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 113
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 114
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 115
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 116
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 117
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 118
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 119
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 120
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 121
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 122
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 123
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 124
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 125
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 126
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 127
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 128
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 129
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 130
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 131
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 132
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 133
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 134
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 135
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 136
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 137
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 138
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 139
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 140
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 141
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 142
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 143
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 144
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 145
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 146
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 147
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 148
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 149
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 150
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 151
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 152
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 153
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 154
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 155
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 156
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 157
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 158
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 159
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 160
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 161
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 162
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 163
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 164
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 165
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 166
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 167
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 168
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 169
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 170
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 171
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 172
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 173
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 174
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 175
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 176
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 177
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 178
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 179
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 180
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 181
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 182
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 183
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 184
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 185
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 186
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 187
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 188
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 189
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 190
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 184 - Trang 191
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ TruyenChon nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Trần Ẩn danh 3 giờ trước Chapter 185 Báo vi phạm
Mấy bác có truyện nào đánh lộn kinh như vầy không xin với emo
Author Trả lời
Minji Ẩn danh 4 giờ trước Chapter 185 Báo vi phạm
Vasco mà cạo râu với ăn mặc đẹp là chẳng khác nào minh tinh màn ảnh, ui tim tui! 😍
Mà thằng Ji Ho bây h trở nên khát máu trông cũng ngầu phết đấy!
Author Trả lời
Mon's đồraếmòn Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
Bác cứ xem như ngoại truyện đc r
Author Trả lời
h Thành viên 10 giờ trước Chapter 185 Báo vi phạm
khoan m.n bn của nam9 ko bt nam9 nhập viện á với lại thằng điên vô tù nữa cũng dc nửa năm ròi mà
 • Author
  Da wei Ẩn danh 4 giờ trước Báo vi phạm
  Có thể coi phần này là arc riêng của th jiho
Author Trả lời
Hatsune Miku Thành viên 17 giờ trước Chapter 185 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Ares Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 185 Báo vi phạm
cho minh hỏi có ai đọc raw và hiểu tại sao ở mấy chap mới main lại sài cơ thể cũ đển trường và bọn kia hành động như cơ thể mới chưa hề tồn tại wtf ?


 
 • Author
  Hoàng Văn Đại Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  cho minh xin link raw voi
 • Author
  1111111111111 Ẩn danh 15 giờ trước Báo vi phạm
  Chắc là mơ hay gì đó vì vẽ trông kiểu ngôn tình vl
 • Author
  ? Ẩn danh 8 giờ trước Báo vi phạm
  cơ thể mới thằng của thằng main bị thương nặng nên không dùng được.
 • Author
  qưe Ẩn danh 5 giờ trước Báo vi phạm
  Ngáo ak, đập nhau gì đâu mà thương
 • Author
  Da wei Ẩn danh 4 giờ trước Báo vi phạm
  Ngày đầu vào năm 3 cơ thể mới bỗng ngủ vùi k dậy dc nên lấy cơ thể cũ xài tạm 
  K có thay đổi vì mọi ng đều quen biết cả 2 cơ thể 
  Chap mới có thể xác nhận ngầm cơ thể mớ i của nam9 là tương lai của chính nó 
  Burn knuckles đã chính thức thành 1 crew
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang Tào Hận Thành viên 1 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Mọi người cho mình hỏi là tới chap mấy anh main mới hết ngáo vậy ạk. Đọc nãy giờ thấy nó ngáo ghét ghét sao ớ
 • Author
  . Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Sau 1 2 arc nữa. Đến arc Hostel
 • Author
  tuyết âm dương Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  ngáo thêm khoảng 30 40 chương nữa, và đến độ 180 chap sẽ chuyển sang kool ngầuemo
 • Author
  1111111111111 Ẩn danh 15 giờ trước Báo vi phạm
  Sắp ngầu rồi chờ đi
Author Trả lời
husky Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 185 Báo vi phạm
bị ám ảnh cái mặt thằng Ji Ho cuối truyện m* rồiemo
Author Trả lời
cậu vàng Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 185 Báo vi phạm
emo đập mẹ vào c** ngu vl
 • Author
  Wowwwwww Ẩn danh 19 giờ trước Báo vi phạm
  👌👌👌👌👌👌👌👌😀😀😀
Author Trả lời
Nguyá»…n HÆ°ng Thành viên 1 ngày trước Chapter 185 Báo vi phạm
Đừng dây với mấy thằng máu liều
Author Trả lời
m Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 185 Báo vi phạm
Boss ẩn cmnr =)))) đừng đụng vào mấy thằng điên =))))))))
 • Author
  Z Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  ô yeah
Author Trả lời
Pan Văn Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 185 Báo vi phạm
thằng này phải cho làm main mới hợp
Author Trả lời
aaaaaaaaaaaaaaaa Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 185 Báo vi phạm
đù thằng jiho là boss ẩn à emo
Author Trả lời
id123 Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 185 Báo vi phạm
chap 185 đoạn cuối dịch khác bản eng bên webtoon thế??
Author Trả lời
Đàm Thúy Vân Thành viên 1 ngày trước Chapter 59 Báo vi phạm
Trời đụu . Giống main luôn emo