Hoán Đổi Diệu Kỳ - Chapter 162

[Cập nhật lúc: 00:15 10/07/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 1
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 2
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 3
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 4
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 5
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 6
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 7
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 8
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 9
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 10
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 11
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 12
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 13
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 14
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 15
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 16
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 17
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 18
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 19
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 20
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 21
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 22
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 23
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 24
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 25
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 26
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 27
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 28
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 29
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 30
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 31
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 32
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 33
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 34
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 35
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 36
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 37
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 38
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 39
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 40
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 41
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 42
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 43
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 44
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 45
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 46
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 47
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 48
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 49
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 50
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 51
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 52
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 53
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 54
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 55
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 56
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 57
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 58
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 59
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 60
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 61
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 62
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 63
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 64
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 65
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 66
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 67
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 68
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 69
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 70
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 71
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 72
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 73
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 74
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 75
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 76
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 77
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 78
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 79
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 80
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 81
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 82
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 83
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 84
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 85
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 86
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 87
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 88
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 89
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 90
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 91
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 92
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 93
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 94
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 95
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 96
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 97
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 98
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 99
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 100
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 101
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 102
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 103
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 104
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 105
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 106
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 107
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 108
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 109
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 110
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 111
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 112
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 113
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 114
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 115
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 116
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 117
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 118
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 119
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 120
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 121
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 122
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 123
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 124
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 125
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 126
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 127
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 128
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 129
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 130
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 131
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 132
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 133
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 134
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 135
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 136
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 137
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 138
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 139
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 140
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 141
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 142
Hoán Đổi Diệu Kỳ chap 162 - Trang 143
Quản trị viên Like PAGE để ủng hộ TruyenChon nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
tiencf Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 186 Báo vi phạm
Mn biết tên anime của truyện này là j ko ạ
 • Author
  Dân ngôn Ẩn danh 11 giờ trước Báo vi phạm
  Ơ, bạn ơi đây là truyện hàn, đc trung quốc mua bản quyền về làm phim người thật chứ ko có anime j nhá, vs lại truyện vẫn hay hơn mà, phim đóng ko đạt lắm
Author Trả lời
Vầy là đấy Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
{\.........../}
 (      •×•  ).     
 /     >👛\>👝
 • Author
  Dân ngôn Ẩn danh 11 giờ trước Báo vi phạm
  Ủa, sao bé thỏ lại cầm ví vây
Author Trả lời
Đấy là vầy Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
{\……./}
(    •-• ).     
/>❤
Author Trả lời
Là vầy đấy Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
Mình có qua webtoon của hàn, nhưng đã chọn vào truyện đấy rồi , mà ko biết tiếng hàn, chỉ nhấn đc vào truyện mà ko thấy danh sách chap ở đâu, vậy là chọn đại lấy 1 hình và nó ra 1 chap lạ, mà có khi mãi sau này mới có, nhưng eo ôi, sau này tạo hình nam chính- park hyung suk xấu lắm, ko cool ngầu như trc đây, mà để tóc và vẽ mắt trông kiểu trẻ con giả tạo thế dell nào đấy, cả cách biểu hiện cảm xúc của tạo hình đó cx ko dứt khoát như mặt này, kể cả cách đi đứng, nói chuyện hành động cx chẳng tả nổi , trông trẻ con bỏ xừ, cái kiểu nam9 sau này gato j j đó
 • Author
  Là vầy đấy Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  Mà phải ad ơi dịch nhanh lên, ad ko hiểu đc nỗi thống khổ như dân mù tiếng hàn như em đâu, cố lên nha ad, trịuuuuuu like 👍👍👍👍👍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Author Trả lời
adadad Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 186 Báo vi phạm
tiếp đi ad đz ơi em ủng hộ
Author Trả lời
f Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 27 Báo vi phạm
đ m đời đọc đi đọc lại 17 lần emo
 • Author
  f Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  mà vẫn hay là thế đéo nào
Author Trả lời
abcxyz Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
khuyên ae ko nên coi phim phim là của trung quốc mà coi như......
Author Trả lời
tmt Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 186 Báo vi phạm
AI CO LIK TRUNG K
Author Trả lời
Táshak Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 131 Báo vi phạm
Mấy tập này đọc như haiz giảm cân tăng cân chỉ cần 1 ngày .giảm cân thì untidame phế.tăng cân mà đối phương có chuẩn  bị untidame cung phế .tính gia thầ king khoa hoạt hình vẫn dc tg buff ghê nhất
 • Author
  abcxyz Ẩn danh 2 ngày trước Báo vi phạm
  ddooong ý kiến thàng  chuyên bắt nạt tron 1thowif gian ngắn từ béo thành hot boy khổ thằng main  3th luyện tập mà ko guiamr dc gì
Author Trả lời
Táshak Ẩn danh 3 ngày trước Chapter 129 Báo vi phạm
Tập này thấy nghịch lý 1 cách sàm loll.mẹ tắm xông hơi giảm phát 30kg .nhưng cấu trúc xương cũng giảm theo.chưa kể mấy cái hình xăm cũng phản logic.thằng main mập mà không thôg dc như thằng king khoa hoạt hình .đã vậy còn bị nhát +ám ảnh quá khứ như bộ truyện dice .nói thật không dc tg buff thì chẳng làm ăn gì dc .tính ra còn yếu hơn thằng yêu  nhỏ mijin và vasco
Author Trả lời
Ti Bom Ẩn danh 3 ngày trước Báo vi phạm
Thích bộ này cực
Author Trả lời
Lzumi Nguyễn Phi Minh Quân Thành viên 4 ngày trước Chapter 172 Báo vi phạm
Dkm thằng chó kia giúp nó mà nó z ă
Author Trả lời
Okeeeeeeeeeee Ẩn danh 5 ngày trước Chapter 186 Báo vi phạm
Mày không thoát được đâuuf con ạemo
Author Trả lời
. Ẩn danh 5 ngày trước Chapter 186 Báo vi phạm
ầyy
Author Trả lời
Lzumi Nguyễn Phi Minh Quân Thành viên 5 ngày trước Chapter 156 Báo vi phạm
Main mạnh rồi mà nhác vl