Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp - Chapter 482

[Cập nhật lúc: 23:39 27/06/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 1
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 2
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 3
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 4
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 5
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 6
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 7
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 8
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 9
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 10
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 11
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 12
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 13
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 14
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 15
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 16
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 17
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 18
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 19
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 20
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 21
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 22
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 23
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 24
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 25
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 26
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 27
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 28
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 29
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 30
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 31
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 32
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 33
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 34
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 35
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 36
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 37
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 38
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 39
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 40
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 41
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 42
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 43
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 44
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 45
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 46
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 47
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 48
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 49
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 50
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 51
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 52
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 53
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 54
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 55
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 56
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 57
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 58
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 59
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 60
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 61
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 62
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 63
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 64
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 65
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 66
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 67
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 68
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 69
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 70
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 71
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 72
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 73
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 74
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 75
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 76
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 77
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 78
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 79
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 80
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 81
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 82
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 83
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 84
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 85
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 86
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 87
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 88
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 89
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 90
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 91
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 92
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 93
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 94
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 95
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 96
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 97
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 98
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 99
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 100
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 101
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 102
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 103
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 104
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 105
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 106
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 107
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 108
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 109
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 110
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 111
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 112
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 113
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 114
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 115
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 116
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 117
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 118
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 119
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 120
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 121
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 122
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 123
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 124
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 125
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 126
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 127
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 128
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 129
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 130
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 131
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 132
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 133
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 134
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 135
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 136
Cuộc Chiến Trong Tòa Tháp chap 482 - Trang 137
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
the tran Thành viên 23 phút trước Báo vi phạm
truyen nay co hay ko cac tien boi
Author Trả lời
Bi Thành viên 1 giờ trước Chapter 342 Báo vi phạm
Cho hỏi con pet của rahel là con cc j vậy
Author Trả lời
Con Bitch Rachel Thành viên 1 giờ trước Chapter 229 Báo vi phạm
dại gái vãi lz
Author Trả lời
Rachel Xinh Đẹp Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
Vc Ông SIU . Tác giả truyện này nghỉ ngơi 1 thời gian nha. Khoảng 1 tháng hay 1 tháng rưỡi nữa mới có chap 486 nhéemo
Author Trả lời
.... Thành viên 16 giờ trước Chapter 475 Báo vi phạm
Mong team sub tham khảo, tiếp thu những góp ý của mọi ng và của cá nhân mình về việc dịch lời thoại của các nhân vật. Mình mong lời thoại của các nhân vật đc dịch giống với lời thoại gốc để tránh việc làm mất giá trị nhân vật.
Author Trả lời
Rachel Xinh Đẹp Thành viên 17 giờ trước Chapter 456 Báo vi phạm
Sao từ chap này t đọc nó hết khớp r ta
Kiểu như câu từ nó lủng củng quá
Đọc chùa nên đành chịu thôiemo
Author Trả lời
Hideri Kanzaki Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Lu Lu Thành viên 20 giờ trước Chapter 381 Báo vi phạm
Sừng còn bé emo
Author Trả lời
Hideri Kanzaki Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
nhà đang có chuyện về nhà đi conemo
Author Trả lời
Ăn dưa quần chúng Thành viên 20 giờ trước Chapter 485 Báo vi phạm
Đang hay mà ng dịch như... T toàn lướt qua r xem hình thôi. Nói chứ vẫn came ơn nhóm dịch nha. Hóng siu ra chap mới. Đang hay emo
Author Trả lời
<Hắc Vệ> Yun_JSH Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
emoemo
Author Trả lời
Rùa che mắt Thành viên 21 giờ trước Chapter 424 Báo vi phạm
Chap này xếp như cc ý
Author Trả lời
Khada Jhin Thành viên 21 giờ trước Chapter 465 Báo vi phạm
T viết cái này là để thằng trans đọc: thật sự thì m đéo hài hước một chút nào đâu thằng trẻ trâu ạ. Nếu t mà là trưởng nhóm thì t chắc chắn sau khi đọc cái chap mà m dịch lần đầu thì t sẽ tiễn m đi liền. Nên là t khuyên m, bớt trẻ trâu và đừng thể hiện, nó k giúp người đọc như t tỏ ra thích thú hay j đâu, thật sự nó khiến t khó chịu và cảm thấy có ác cảm với từng từ mà m trans cho nhân vật(thêm quả edit gà vl nữa.) Đối với t thì mấy chap mà m trans thì chả khác gì RÁC cả :) Nếu m đọc được thì t khuyên m, BỎ ĐI MÀ LÀM NGƯỜI. nói v mà đéo biết tự ái nữa thì t cũng ạ m đấy, "Trash Translater".
 • Author
  Maou Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
  Mày đừng ở đây chửi người khác như thế nếu mày không thích thì qua wed khác mà đọc chứ đừng ở đây mà chửi cái thằng nên tự ái là mày đấy và tao nói cho mày một cấu luôn thích thì đọc không thích thì qua wed khác mà đọc cái loại như mày thì tao xin nếu mày không thì cút khỏi cái wed này giùm cái dịch cho đọc mà chửi người khác như thế thì mày mới là cái thằng trẻ trâu đó
 • Author
  Rachel Xinh Đẹp Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
  Đồng ý kiến 
  Mặc dù t đọc chùa thì ok chấp nhận
  Nhưng tiếc là 1 bộ truyện hay lại bị vấy bẩn bởi thằng trẩu trans. Dịch đc thì dịch ko đc thì để drop chứ để mấy thằng khác zo nhìn lướt lướt hình rồi comment chửi thì mới chịu bỏ cái tật =))
Author Trả lời
IM FBI Thành viên 21 giờ trước Chapter 230 Báo vi phạm
Main đã dại gái r mà gái xấu nữa chứ
Author Trả lời
nguyen khac duy anh Thành viên 22 giờ trước Chapter 485 Báo vi phạm
Đang hay lại dừng ra chap mới