Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 1
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 2
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 3
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 4
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 5
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 6
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 7
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 8
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 9
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 10
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 11
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 12
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 13
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 14
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 15
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 16
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 17
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 18
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 19
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 20
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 21
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 22
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 23
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 24
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 25
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 26
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 27
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 28
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 29
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 30
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 31
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 32
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 33
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 34
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 35
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 36
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 37
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 38
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 39
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 40
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 41
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 42
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 43
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 44
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 45
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 46
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 47
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 48
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 49
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 50
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 51
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 52
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 53
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 54
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 55
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 56
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 57
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 58
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 59
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 60
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 61
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 62
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 63
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 64
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 65
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 66
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 67
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 68
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 69
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 70
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 71
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 72
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 73
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 74
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 75
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 76
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 77
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 78
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 79
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 80
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 81
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 82
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 83
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 84
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 85
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 86
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 87
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 88
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 89
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 90
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc chap 326 - Trang 91
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Nhã Tịnh Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
mng ới cho tui hỏi truyện j mà nu9 là tiểu thư, na9 là quản gia, 2 ng cs tình cảm vs nhau nhưng k ai nói ra~ đến 1 ngày cha nu9 đưa ảnh vị hôn phu của nu9 ra cho gđ xem. rồi nu9 yêu cầu na9 dạy mình cách''yêu'..sau khi đến nhà vị hôn phu kia chơi mới phát hiện ra là 1 ffuckboy...na9 đến cứu.kết đẹp

thấy hay nên coppy ạ, thanks mn
Author Trả lời
An Thành viên 2 giờ trước Chapter 330.2 Báo vi phạm
Help mình đang tìm truyện mà có nhân tộc đế khâu, huyền tộc, tuyết tộc, thần tộc, nu9 là thần tộc là phi tử của n9 tranh đấu cùng n9 , n8 là tuyết vương chống lại thái hậu
 • Author
  Mai Anh Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Nhất Đại Linh Hậu
Author Trả lời
TKD Komi-chan Thành viên 3 giờ trước Chapter 330.2 Báo vi phạm
chốt câu cuối của a nhà
Author Trả lời
Ngọc Anh Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
Trang Eng cho ai cần đây ạ: http://bit.do/co-vo-hop-dong-bo-tron-eng
Author Trả lời
Lê Hùng Thành viên 4 giờ trước Chapter 330.2 Báo vi phạm
hứemo dăm ba ông anh mà đòi chống lại anh nhà tôi saoemo ,lêu lêu tôi thách đấyemo ,anh đã có tận 3 năm bên chị nha mà vẫn không làm chị ấy hồi tâm chuyển ý thì còn làm được chuyện gì nữa emo. Nên thôi , bỏ cuộc đi anh giai vẫn là chị nhà hợp với anh nhà tôi hơn chưa kể họ lại còn có hai bé đáng yêu kìaemo ,lêu lêu emo
 Mà anh cứ ngăn cản họ đi đến lúc tôi bực lên anh đừng có trách tôi ác nháemo
 • Author
  Đào hoa Tiên tử Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Bạn ns ra toàn là những lời mik muốn ns 🤣🤣🤣
Author Trả lời
pặc pặc... Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
mấy bạn cho mình hỏi là truyện này https://www.cocomanhua.com/17754/ (重生相逢:给你我的独家宠溺) bên mình là tên gì vậy? emo
 • Author
  Ngọc Anh Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Sủng nịch độc nhất vô nhị nha bạn
Author Trả lời
Nguyễn Văn Hải Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
CẤM KÉO CẬU THANG XUỐNG
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═
╬═╬
╬═╬TUI-NÓI-CẤM
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn có nghe tôi không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Hello?Tôi nói đừng đi....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Dừng lại! Đừng đi xuống.
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn nghe tui! Đừng đi xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Bạn có thể nghe lời tui không?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn thật là đần độn khi cứ phớt lờ câu nói của tui như vậy đó....
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬.......
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Nghiêm túc!!!TUI NÓI DỪNG LẠI!
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Bạn đã chán chưa?
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬Cơ hội cuối cùng...đừng xuống đó
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬

bây giờ bạn sẽ có 5 năm không may mắn, trừ khi bạn đăng câu này trên 7 truyện khác nhau khác nhau~~
đã bảo là đừng đi xuống r mà
Author Trả lời
Lee Ji-eun Thành viên 6 giờ trước Chapter 325 Báo vi phạm
đeo lens???  Vậy mắt của nam9 màu gì?
 • Author
  Thanh Mai Vu Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  đỏ ớ
 • Author
  Lê Hùng Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  mắt nam9 màu vàng cam nha bạn giống mắt chị nhà ớ
Author Trả lời
Ngọc Anh Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
Trang Eng cho ai cần đây ạ: http://bit.do/co-vo-hop-dong-bo-tron-eng
Author Trả lời
LÊ LÊ LÊ Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
Góc tìm truyện:
nữ9 là con gái của chủ tịch một công ty nổi tiếng và có hôn ước với nam9, là một tổng tài chính hiệu. Khoảng 50 chap đầu thì nữ9 cực kì là phế và yêu thằng nam8 đến si mê luôn.Hắn lợi dụng nư9 để hại nam9. Vì nam9 yêu bà nữ9 này cực kì nhìu nên bao nhiu lần bị hại đều bỏ qua cho nữ9 hết. Và điều đó làm công ty của nam9 tụt điểm cổ phiếu tận 30 điểm. Sau đó khoảng từ chap 59, 60 gì đó trở đi thì bà nư9 phát hiện ra tư tình của thằng nam8 với con nữ8. Cô phát hiện ra trước đây hắn chỉ là lợi dụng mk chứ chả yêu thương gì cô cả. Sau đó cô nhốt mk trong phòng tận 1 tuần liền. Lúc đó nam9 luôn mang cơm lên đặt ở trước của phòng nữ chính rồi an ủi cô ( hai người đã đính ước và bị bắt phải ở chung với nhau nhưng nam9 nữ9 lại ở hai phòng khác nhau.) Nữ9 đối với nam9 thì cx biết tình cảm anh dành cho cô nhưng vì quá yêu thằng na8 mà đối với nam9 cx chỉ dừng lại ở mức có cảm tình. Lúc này nữ9 bắt đâu quan tâm và hiểu na9 hơn, và cx đã dần yêu nam9. Sau đó thì nư9 bắt đầu sửa chữa những lỗi lầm mà mk gây ra cho nam9 và công ty của anh. Lúc đó mới hú hồn, hóa ra nữ9 là trùm của băng nhóm đứng đầu giới xã hội đen. Bang này có thế lực và sức mạnh có thể đáng dẹp yên một quốc gia như nc Anh. Nữ9 lập ra băng này năm cô19 tuổi. Khi đó cô đi du học. Ờ thì ban đầu cô cx chỉ nghĩ là lập ra cái nhóm để đánh nhau thôi, nhưng ai mà ngờ.....Mà cx chỉ vì thằng na8 nói nó chỉ thích cô gái có tính cách thục nữ nên băng đó bị nữ9 cho giải tán sa 2 năm hoạt động mạnh mẽ. H nữ9 cho băng hoạt động lại để giúp na9 và trả thù thằng na8. Nữ9 trốn vào phòng na9 lấy máy tính tạo lập lại tường lửa của công ty na9 rồi gọi cho một thằng đàn em có công ty đang chuẩn bị kí hợp đong với công ty của nam9 nhưng vì mấy lần bị nư9 hại lần trức nên việc kí hợp đòng coi như hủy bỏ. Na9 biết nhưng nghĩ là nữ9 lại thả vỉuts vào phần mềm nên đang nằm im nghĩ cách khôi phục tường lửa thì thấy nư9 đi ra ngoài ban công gội điện thoại. Nam9 len lén rời giường rồi lại gần ban công nghe nữ9 nói chuyện thì biiets đc hóa ra nữ9 đang tìm cách giúp na9. Xong nữ9 đang nói cái dừng lại làm na9 tưởng mk bị phát hiện nhưng ko phải.
Nư9 nói:
" Em hỏi hắn là ai mà chị lại quan tâm giúp hắn bản hợp đồng công ty TE(tên công ty na9) và công ty WAE ( tên công ty đối tác lớn của na9) đến thế ư ? Hắn.. là chủ tịch công ty TE và cx là... chồng chị".
Nam9 nghe xong liền hiểu hết cuộc trò chuyện và mặt thì đỏ chả khác gì trái cà chua. Nam9 lại giường nằm đc tí thì nư9 đi vào. Thấy na9 mặt đỏ lại tưởng là ssots nên lại lầm bầm :" Sao lại sốt rồi. Lúc chiều rõ rang là ko sao mà. Hay tại mk hại nên anh ấy phải làm việc quá sức?" Nam9 nghe thấy thế thì mặt đã đỏ giơg lại còn đỏ hơn. Xong cái nư9 đi chăm sóc cho na9......
Mik cop hộ một bạn vì thấy truyện hay quá. Ai biết thì làm ơn cho tui xin tên.
 • Author
  ꧁ĀηɠεƖ χ ĎεʋเƖ꧂ Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
Author Trả lời
_ Chili_ Thành viên 12 giờ trước Chapter 330.2 Báo vi phạm
Chị ơi nhớ lại đi emo
Author Trả lời
Góc tìm truyện Thành viên 14 giờ trước Chapter 330.2 Báo vi phạm
Cho xin truyện ngôn mà nu9 giàu hơn na9
 • Author
  Trần Gia Phúc Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  ĐẾ THIẾU CHUYÊN SỦNG HẮC ĐẠO THÊ
 • Author
  Góc tìm truyện Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  Cái này đọc r bạn ơi.  Còn cái nào nx ko
 • Author
  Nghàn năm Ma Đạo Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  Bộ đó nữ 9 có giàu hơn nam 9 đéo đâu. Chỉ sêm sêm nhau thôi mà thấy nhà nam 9 còn giàu hơn một tí ấy
Author Trả lời
Góc tìm truyện Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
Xin mấy bộ truyện ngôn có nu9 giàu hơn na9
Author Trả lời
Mạnh Hùng Thành viên 15 giờ trước Chapter 289 Báo vi phạm
Có phải nhân vật phụ luôn bị mắc hiệu ứng mất não hả mn 🤨
Author Trả lời
Night Star Thành viên 20 giờ trước Chapter 328 Báo vi phạm
Khi nào gặp lại THA vậy :v