Cậu Bé Của Thần Chết - Chapter 51

[Cập nhật lúc: 22:26 13/01/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 1
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 2
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 3
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 4
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 5
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 6
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 7
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 8
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 9
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 10
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 11
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 12
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 13
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 14
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 15
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 16
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 17
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 18
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 19
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 20
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 21
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 22
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 23
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 24
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 25
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 26
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 27
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 28
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 29
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 30
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 31
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 32
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 33
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 34
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 35
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 36
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 37
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 38
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 39
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 40
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 41
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 42
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 43
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 44
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 45
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 46
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 47
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 48
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 49
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 50
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 51
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 52
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 53
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 54
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 55
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 56
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 57
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 58
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 59
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 60
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 61
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 62
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 63
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 64
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 65
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 66
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 67
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 68
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 69
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 70
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 71
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 72
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 73
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 74
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 75
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 76
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 77
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 78
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 79
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 80
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 81
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 82
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 83
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 84
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 85
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 86
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 87
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 88
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 89
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 90
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 91
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 92
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 93
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 94
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 95
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 96
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 97
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 98
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 99
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 100
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 101
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 102
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 103
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 104
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 105
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 106
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 107
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 108
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 109
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 110
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 111
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 112
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 113
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 114
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 115
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 116
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 117
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 118
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 119
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 120
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 121
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 122
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 123
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 124
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 125
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 126
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 127
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 128
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 129
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 130
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 131
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 132
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 133
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 134
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 135
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 136
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 137
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 138
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 139
Cậu Bé Của Thần Chết chap 51 - Trang 140
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
ahihi . Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
Raw có tới chap 80 rồi nha:3
Author Trả lời
Hắc Phà Thành viên 5 giờ trước Chapter 43 Báo vi phạm
Rác rưỡi quá.Đấm vào mặt bọn nó đi main
Author Trả lời
Hắc Phà Thành viên 5 giờ trước Chapter 42 Báo vi phạm
~~ đúng là mấy manh chiếu mới
Author Trả lời
Nguyễn Duy Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
ae qua beeng đọc đủ 5k view chap mới nhất là mai có chap 54 , mỗi lần có chap mới là lại phải qua đây tuyên truyền , dell hỉu kiểu gì emo
 • Author
  Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  Quăngcais link di bro
Author Trả lời
cee jayce Thành viên 6 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
alo truyện hay vãi
Author Trả lời
Quốc Việt VÅ© khoai Thành viên 7 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
Cái vòng vàng ở mắt phải cx phải đc 3 chỉ đấy... đi cmnr
Author Trả lời
Ll Rkjlood Thành viên 7 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
Hãy qua beeng cày 5k view là có chap mới nào mng
Author Trả lời
torito eto Thành viên 7 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
phe này lại mất một vé rồi
Author Trả lời
La lin Thành viên 7 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
wow wow wowemo
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang √ Hắc Lang Vương Thành viên 7 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
Tính ra main còn là học sinh nên non quá chả có kinh nghiệm j, theo dõi kiểu này thì chết r 😑😑 mà sao ko nhờ linh hồn nhỉ 🤔
 • Author
  Hoàng Thắng Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Lướt nữa đã ns linh hồn ko vô đc r cha
 • Author
  Tạc Thiên Bang √ Hắc Lang Vương Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Vô đâu, linh hồn theo dõi đc mà?
 • Author
  Nguyễn Duy Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  nơi đó linh hồn cảm thấy nguy hiểm nên không muốn vào , đọc lướt chán thanh niên vãi
Author Trả lời
Không nói tên Thành viên 8 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
Dcm thằng main nó có lúc dùng thẻ cứ tưởng nó đi phát miễn phí cơ
Author Trả lời
Slayer mấy thằng fan NTR Thành viên 8 giờ trước Chapter 1 Báo vi phạm
T thích chuyện hàn vì nó dài màu đẹp đọc cuốn và đ*# m* mấy thằng thích NTR
Author Trả lời
Hololive ▪๑•̀ㅁ•́๑Շạ☪ Շɦ¡êท ßαทջ࿐ Inugami Korone Thành viên 8 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
Hmmm t k định làm j đâu nhưng... A! T lỡ nhấn vote vi phạm thk cu tèo kia remo
Author Trả lời
Nguyá»…n Trường Giang Thành viên 8 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
Đúng mấy thằng ngu đéo bao giờ khá lên được🤣
Author Trả lời
Haris Sarah Thành viên 8 giờ trước Chapter 52 Báo vi phạm
Thằng main nó xài thẻ như mấy thằng spam cm ...vd như thằng @Cu To này(tên nó hơi tục nhưng thôi...)