Cậu Bé Của Thần Chết - Chapter 50

[Cập nhật lúc: 23:12 12/01/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 1
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 2
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 3
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 4
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 5
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 6
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 7
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 8
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 9
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 10
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 11
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 12
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 13
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 14
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 15
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 16
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 17
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 18
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 19
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 20
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 21
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 22
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 23
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 24
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 25
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 26
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 27
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 28
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 29
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 30
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 31
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 32
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 33
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 34
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 35
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 36
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 37
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 38
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 39
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 40
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 41
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 42
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 43
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 44
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 45
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 46
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 47
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 48
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 49
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 50
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 51
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 52
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 53
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 54
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 55
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 56
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 57
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 58
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 59
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 60
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 61
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 62
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 63
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 64
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 65
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 66
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 67
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 68
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 69
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 70
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 71
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 72
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 73
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 74
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 75
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 76
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 77
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 78
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 79
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 80
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 81
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 82
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 83
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 84
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 85
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 86
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 87
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 88
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 89
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 90
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 91
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 92
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 93
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 94
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 95
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 96
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 97
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 98
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 99
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 100
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 101
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 102
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 103
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 104
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 105
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 106
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 107
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 108
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 109
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 110
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 111
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 112
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 113
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 114
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 115
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 116
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 117
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 118
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 119
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 120
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 121
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 122
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 123
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 124
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 125
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 126
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 127
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 128
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 129
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 130
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 131
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 132
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 133
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 134
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 135
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 136
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 137
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 138
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 139
Cậu Bé Của Thần Chết chap 50 - Trang 140
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
nhìn gì Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
mn ráng bỏ tí công sức để qua bên been đọc nha
bên đó là chính mà người dịch chỉ cần 5k view sẽ ra chap mới
nếu mn không đọc bên đó mà bên đó không đủ view thì ko ra chap,mà ko ra chap thì bên này cũng không có truyện đâu
 • Author
  Moon'D Alis Thành viên 37 phút trước Báo vi phạm
  ntn đc tính là 1 viewemo
 • Author
  nhìn gì Thành viên 27 phút trước Báo vi phạm
  bạn chỉ cần qua đó đọc hết chap đó thôi là được r á
  (kiến thức mik hạn hẹp nên mik cx ko chắc đâu a)
Author Trả lời
Hoa Vô Khuyết Thành viên 2 giờ trước Chapter 1 Báo vi phạm
Có ai cho mình biết một vài truyện như này ko
Author Trả lời
Bui Sang Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
Xem nhầm vl luôn
Author Trả lời
Hoa Bạch Liên - Tạc Thiên Bang Thành viên 2 giờ trước Chapter 60 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
NetTruyen.Vn không quảng cáo truy cập thử đi Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
NetTruyen.VN có gì Hot ? emo
Author Trả lời
Quy Nguyen Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
15k gấp 12 LẦN  
qua been đi
 • Author
  vÅ© vinh Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  App hay web vậy bạn , cho mình xin link been ấy được không
 • Author
  Quy Nguyen Thành viên 19 phút trước Báo vi phạm
  ở đây ko cho ghi nguồn đc vào xem trog truyện nét có nguồn đấy
Author Trả lời
[.] lonnol Thành viên 6 giờ trước Chapter 60 Báo vi phạm
nghi tác giả bo cua để ông đội trưởng vẫn là người tốt
Author Trả lời
nguyễn tàu Thành viên 7 giờ trước Chapter 60 Báo vi phạm
David Copperfield
Author Trả lời
Mikoto Ashino Thành viên 7 giờ trước Chapter 60 Báo vi phạm
T nghĩ kết truyện sẽ có người đứng ra đổi hết tuổi thọ cho thằng main ở lại cho mà xem.

 • Author
  dubray jimmy Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  Hoặc mẹ nó bán linh hồn để giúp nó phục hồi tuổi thọ
 • Author
  . Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  @dubray jimmy
  Bán cái đụ con đĩ mẹ mày àemo
Author Trả lời
aaa Thành viên 7 giờ trước Chapter 60 Báo vi phạm
a
Author Trả lời
Nguyễn Trường Giang Thành viên 7 giờ trước Chapter 60 Báo vi phạm
Lupin đệ tam ak???
Author Trả lời
Tin beo Thành viên 8 giờ trước Chapter 60 Báo vi phạm
Xem main múa gậy này :)
Author Trả lời
Zzzz Thành viên 8 giờ trước Chapter 60 Báo vi phạm
Có khi một nhà ảo thuật
Author Trả lời
Trá Thiên Bang - Quyết Trần Thành viên 9 giờ trước Chapter 60 Báo vi phạm
T cá main sẽ pick cha của Naruto
Author Trả lời
☭ Ghost☭ Thành viên 9 giờ trước Chapter 60 Báo vi phạm
Chiến thần Lữ bố hay là thần long thục quốc triệu vân đây?
 • Author
  Nhật Nguyá»…n Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Ko phải nhé, hình như là người hàn quốc đánh gậy cực giỏi thì phải