Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu - Chapter 4

[Cập nhật lúc: 15:27 05/09/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 1
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 2
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 3
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 4
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 5
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 6
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 7
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 8
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 9
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 10
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 11
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 12
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 13
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 14
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 15
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 16
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 17
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 18
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 19
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 20
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 21
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 22
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 23
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 24
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 25
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 26
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 27
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 28
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 29
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 30
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 31
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 32
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 33
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 34
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 35
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 36
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 37
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 38
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 39
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 40
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 41
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 42
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 43
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 44
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 45
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 46
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 47
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 48
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 49
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 50
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 51
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 52
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 53
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 54
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 55
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 56
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 57
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 58
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 59
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 60
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 61
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 62
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 63
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 64
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 65
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 66
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 67
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 68
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 69
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 70
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 71
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 72
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 73
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 74
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 75
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 76
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 77
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 78
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 79
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 80
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 81
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 82
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 83
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 84
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 85
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 86
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 87
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 88
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 89
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 90
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 91
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 92
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 93
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 94
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 95
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 96
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 97
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 98
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 99
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 100
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 101
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 102
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 103
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 104
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 105
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 106
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 107
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 108
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 109
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 110
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 111
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 112
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 113
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 114
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 115
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 116
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 117
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 118
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 119
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 120
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 121
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 122
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 123
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 124
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 125
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 126
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 127
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 128
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 129
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 130
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 131
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 132
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 133
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 134
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 135
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 136
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 137
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 138
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 139
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 140
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 141
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 142
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 143
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 144
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 145
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 146
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 147
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 148
Bloody Romance - Lãng Mạn Đẫm Máu chap 4 - Trang 149
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Trân Thành viên 7 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
rồi xong :)))
Author Trả lời
Kudo Mouri Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
https://www.facebook.com/waitamomentteam
like page để team có thêm nhiều động lực ra chap mới nha
Author Trả lời
Vy nèk Thành viên 8 ngày trước Chapter 5 Báo vi phạm
Mong bộ này ko ngược  :))
Author Trả lời
Lan Thanhlan Thành viên 11 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Hút em đến ốm rồi thịt em à😁
 • Author
  Nhungg Tp Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  U là trời bạn ơi
 • Author
  . LƯỜI(-_-) Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  hết nói nổi bạn r
Author Trả lời
le anh Thành viên 11 ngày trước Chapter 5 Báo vi phạm
tội ông nam9 dễ sợ luôn emo
Author Trả lời
𝓫𝔀𝓲 Thành viên 11 ngày trước Chapter 5 Báo vi phạm
Hóng
Author Trả lời
Nguyễn Giang Thành viên 13 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Bộ này chắc ngọt lắm ha
Author Trả lời
... Nguyễn Yến... Thành viên 14 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Pha cười của nu9 chất lượng như của Melisa ý emo
 • Author
  Vân Phạm Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  Muốn đọc truyện có những cái cười dị hơn v thì đọc bộ ĐỪNG ĐỤNG VÀO E TRAI TA á :)) Lúc đầu đọc hơi khó hỉu nhưng mà con hài hơn chị melisa nx
 • Author
  ... Nguyễn Yến... Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  T đọc rồi ó bộ đó nhiều muối quá cười đau cả mồm
Author Trả lời
Trung Nguyên Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
Ai bik vài bộ ma ca rồng cho tui xin vs thanks
 • Author
  Vũ Nhung Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
  Vết cắn ngọt ngào
 • Author
  Vân Phạm Thành viên 11 ngày trước Báo vi phạm
  Tình đầu của ma cà rồng (hình như drop r)
Author Trả lời
Trung Nguyên Thành viên 15 ngày trước Báo vi phạm
Có ai biết vài bộ ma cà rồng giới thiệu tui vs thanks
 • Author
  Nguyá»…n Đức Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  máu trắng
Author Trả lời
Short Hair Thành viên 16 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
Cho tui hỏi cái ông bạn cảu na9 ở chp 2.2 tên j zậy?
Author Trả lời
Dun Dun Thành viên 16 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Eo ôi hay ạ 🥳
Author Trả lời
Kudo Mouri Thành viên 16 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
https://www.facebook.com/waitamomentteam
like page để team có thêm nhiều động lực ra chap mới nha
Author Trả lời
Abnwnsnsn Thành viên 17 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Gì nghe đỉnh nhở🤩✌ mốt cậu cũng khong thèm xóa nữa cho coi:)
Author Trả lời
Phan Minh Quốc Thành viên 17 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
Đang lướt thì thấy xem hay vãi